İşlem yapılıyor. Lütfen bekleyiniz.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ
Yan Menü
Endüstriyel Uygulama Programı
Endüstriyel Uygulama Programı

 

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

 1. Genel Bilgi

  1. Destek Kapsamı

   Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

  2. Süreç

   Proje Başvuru, Değerlendirme, İzleme ve Destek Süreci (İşletme)
   Proje Başvuru, Değerlendirme, İzleme ve Destek Süreci (Girişimci)
   Proje Revizyon-Tamamlama-Sonlandırma ve Proje Sonrası İzleme

  3. Önemli Hususlar

   Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı son revizyonu 03/03/2016 tarihinde yayınlanmıştır.

 2. Başvuru

  1. Kimler Başvurabilir

   Endüstriyel Uygulama Programına;
   -Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
   -Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
   -Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.

  2. Başvuru Formları

   Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

  3. Başvuru Tarihleri

   Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş bölümünden online olarak yapılabilir.

  4. E-Başvuru

   Proje başvurusu online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş üzerinden yapılmaktadır.  

 3. Değerlendirme

  1. Kriterler

   Projeler, Kurul ve projeye görüş veren öğretim elemanları tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:
   -Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği
   -Projenin ar-ge/inovasyon yönü
   -Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği
   -Projenin sağlayacağı katma değer
   -Proje bütçesi, iş zaman/destek kullanım planı vb.
   -OECD tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları

  2. Yöntem

   İşletme/Girişimci tarafından yapılan proje başvurusu sorumlu personel tarafından işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısı, KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek ön değerlendirme formu hazırlanır.

   Ön değerlendirmesinde eksiklik tespit edilen başvurular için düzeltme istenir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra başvurular Kurul toplantı gündemine alınarak Kurula sevk edilir.

   Ön değerlendirmesi olumlu bulunan başvurular Kurul toplantı gündemine alınarak Kurula sevk edilir.

   Kurul başvuruyu “Kriterler” bölümünden belirtilen ilkeler doğrultusunda Endüstriyel Uygulama Kurul Proje Değerlendirme Formu ile değerlendirir. Projenin kabul edilebilmesi için 100 (yüz) puan üzerinden yapılan değerlendirmede; projeye en az 3 (üç) Kurul üyesi tarafından 60 (altmış) ve üzeri puan verilmiş olması ve ayrıca verilen puanların ortalamasının da 60 (altmış) ve üzeri olması gerekir. 60 (altmış) ve üzeri puan alamayan projeler reddedilir.

   Kurul gerekli görmesi halinde Üniversite öğretim elemanından görüş talep edebilir.

  3. Formlar

   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Gizlilik Taahhutnamesi
   Endüstriyel Uygulama Programı Proje Ön Değerlendirme Formu
   Endüstriyel Uygulama Kurul Proje Değerlendirme Formu 
   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu
   Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul Karar Formu

 4. İzleme

  1. Yöntem

   Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, proje süresince ve sonrasında olmak üzere iki aşamalı yapılır.

   Proje Süresince İzleme: Kurul’da destekleme kararı alınan her bir proje, işletmeden sorumlu personel tarafından Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu düzenlenerek 6 (altı) aylık dönemlerde izlenir. Raporda projenin ilerleyişini önemli şekilde etkileyen olumsuz görüşlerin yer alması halinde bu durum Kurul’da görüşülür.

   Proje Sonrasında İzleme:Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 (bir) yıl sonra, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işletmeden sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu Formunda belirtilen bilgilere göre bir kez izleme yapılır. İzleme sonunda ArGe, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu düzenlenir.

  2. Formlar

   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Gizlilik Taahhutnamesi
   Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu
   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu

 5. Proje Revizyonu/Tamamlanması ve Sonlandırılması

  1. Yöntem

   Destek kapsamına alınan her bir proje için İşletme revizyon talebinde bulunabilir. Kurul revizyon talebini değerlendirerek kabul ve reddeder.

   Proje tamamlandıktan sonra proje sahibi Kurul’a çağrılarak proje süresince yaptıklarını somut verilere dayanarak sunar ve Kurul’un sorularına cevap verir. Bunun neticesinde Kurul projenin başarılı tamamlanıp tamamlanmadığına karar verir.

   Dönemsel İzleme Raporunun olumsuz olması veya uygulama esasındaki diğer nedenlerden dolayı proje Kurul tarafından sonlandırılabilir.

  2. Formlar

   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Revizyon-Tamamlanma Raporu Formu
 6. Ödeme
   
  1. Yöntem

   İşletme, uygun bulunan desteklere ilişkin mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirerek ‘Formlar’ bölümünde yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu ve Tablo 1’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

   İlgili KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesini yapar. Ancak işletmenin talebi ve KOSGEB Biriminin uygun bulması halinde, Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği için destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.

  2. Formlar

   Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu (Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
   Teminat Giderleri Destek Ödeme Talep Form
   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Oluru
   Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağı
   Tablo 1 - Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu
   Tablo 2 - Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu

 7. Mevzuat

  1. Yönetmelik ve Esaslar

   KOBİ’lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik 
   KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği
   Uygunsuzluk Yönergesi
   Teminat Giderlerinin Desteklenmesine İlişkin Usül ve Esaslar 
   Banka Teminat Mektubu/Kefalet Mektubu için Protokol Listesi
   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları
 8. Yardım
   
  1. Sıkça Sorulan Sorular
   (Sonra eklenecek)

  2. İletişim

   T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
   Adres : Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66
   Altmışevler / MAMAK / ANKARA
   Tel : 0 312 595 28 00 (pbx) Faks : 0 312 368 07 15
   www.kosgeb.gov.tr
   teknoloji@kosgeb.gov.tr

  3. Yardım Kılavuzları

   Proje Hazırlama Kılavuzu
   Endüstriyel Uygulama Programı Program ve Destek Başvuru Kılavuzu

  4. Diğer Formlar

   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Taahhütnamesi
   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Üye Bilgi Formu

 


Tarih: 29 Haziran 2016