İşlem yapılıyor. Lütfen bekleyiniz.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ
Yan Menü
AR-GE ve İnovasyon Programı
AR-GE ve İnovasyon Programı

AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI

 1. Genel Bilgi

  1. Destek Kapsamı

   Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

  2. Süreç

   Proje Başvuru, Değerlendirme, İzleme ve Destek Süreci (İşletme)
   Proje Başvuru, Değerlendirme, İzleme ve Destek Süreci (Girişimci)
   Proje Revizyon-Tamamlama-Sonlandırma ve Proje Sonrası İzleme
  3. Önemli Hususlar

   Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı son revizyonu 03/03/2016 tarihinde yayınlanmıştır.

 2. Başvuru

  1. Kimler Başvurabilir?

   Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler ve girişimciler yararlanabilir.

  2. Başvuru Formları

   Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formu
   Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Geliştirme Destekleri Başvuru Formu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

  3. Başvuru Tarihleri

   Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş bölümünden online olarak yapılabilir.

  4. E-Başvuru

   Proje başvurusu online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş üzerinden yapılmaktadı

 3. Değerlendirme

  1. Kriterler

   Projeler, Kurul ve projeye görüş veren öğretim elemanları tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:
   1. Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği
   2. Projenin ar-ge/inovasyon yönü
   3. Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği
   4. Projenin sağlayacağı katma değer
   5. Proje bütçesi, iş zaman/destek kullanım planı vb.
   6. OECD tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları

  2. Yöntem

   İşletme/Girişimci tarafından yapılan proje başvurusu sorumlu personel tarafından işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısı, KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek ön değerlendirme formu hazırlanır.

   Ön değerlendirmesinde eksiklik tespit edilen başvurular için düzeltme istenir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra başvurular Kurul toplantı gündemine alınarak Kurula sevk edilir.

   Ön değerlendirmesi olumlu bulunan başvurular Kurul toplantı gündemine alınarak Kurula sevk edilir.

   Kurul başvuruyu “Kriterler” bölümünden belirtilen ilkeler doğrultusunda Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Proje Değerlendirme Formu ile değerlendirir. Projenin kabul edilebilmesi için 100 (yüz) puan üzerinden yapılan değerlendirmede; projeye en az 3 (üç) Kurul üyesi tarafından 60 (altmış) ve üzeri puan verilmiş olması ve ayrıca verilen puanların ortalamasının da 60 (altmış) ve üzeri olması gerekir. 60 (altmış) ve üzeri puan alamayan projeler reddedilir.

   Kurul gerekli görmesi halinde Üniversite öğretim elemanından görüş talep edebilir.

  3. Formlar

   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Gizlilik Taahhutnamesi
   Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Ön Değerlendirme Formu
   Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Proje Değerlendirme Formu
   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu
   Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Karar Formu
 4. İzleme
   
  1. Yöntem

   Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, proje süresince ve sonrasında olmak üzere iki aşamalı yapılır.

   Proje Süresince İzleme:

   Uygulama Birimi, Kurul’da destekleme kararı alınan her bir proje için, üniversitelerce bildirilen üye listesinden bir İzleyici belirler. 60 (altmış) gün içerisinde ilgili üniversiteden İzleyici temin edilememesi veya İzleyicinin görevini yerine getirmediği durumlarda sadece söz konusu döneme mahsus olmak üzere, ilgili Uygulama Biriminden KOBİ Uzmanı/Uzman Yardımcısı İzleyici olarak görevlendirilir.

   İzleyici, proje süresince, 3’er (üçer) aylık dönemler halinde projenin durumu hakkında Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu hazırlar ve ilgili Uygulama Birimi’ne sunar. Raporda projenin ilerleyişini önemli şekilde etkileyen olumsuz görüşlerin yer alması halinde bu durum Kurul’da görüşülür.

   Projenin; bir izleme döneminden kısa veya eşit sürede olması durumunda Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu düzenlenmez. Doğrudan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formu düzenlenerek ilgili Uygulama Birimi’ne teslim edilir.

   Proje Sonrasında İzleme:

   Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 (bir) yıl sonra, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işletmeden sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu Formunda belirtilen bilgilere göre bir kez izleme yapılır. İzleme sonunda ArGe, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu düzenlenir.

  2. Formlar

   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Gizlilik Taahhutnamesi
   Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu
   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu

 5. Proje Revizyonu/Tamamlanması ve Sonlandırılması

  1. Yöntem

   Destek kapsamına alınan her bir proje için İşletme revizyon talebinde bulunabilir. Kurul revizyon talebini değerlendirerek kabul ve reddeder.

   Proje tamamlandıktan sonra proje sahibi Kurul’a çağrılarak proje süresince yaptıklarını somut verilere dayanarak sunar ve Kurul’un sorularına cevap verir. Bunun neticesinde Kurul projenin başarılı tamamlanıp tamamlanmadığına karar verir.

   Dönemsel İzleme Raporunun olumsuz olması veya uygulama esasındaki diğer nedenlerden dolayı proje Kurul tarafından sonlandırılabilir.

  2. Formlar

   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Revizyon-Tamamlanma Raporu Formu
 6. Ödeme

  1. Yöntem

   İşletme, uygun bulunan desteklere ilişkin mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirerek ‘Formlar’ bölümünde yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu ve Tablo 1’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

   İlgili KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesini yapar. Ancak işletmenin talebi ve KOSGEB Biriminin uygun bulması halinde, Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği için destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.

  2. Formlar

   Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu
   Teminat Giderleri Destek Ödeme Talep Form
   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Oluru
   Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağı
   Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu


 7. Mevzuat

  1. Yönetmelik ve Esaslar

   KOBİ’lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik
   KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği
   Uygunsuzluk Yönergesi
   Teminat Giderlerinin Desteklenmesine İlişkin Usül ve Esaslar 
   Banka Teminat Mektubu/Kefalet Mektubu için Protokol Listesi
   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları
 8. Yardım

  1. Sıkça Sorulan Sorular

   (Sonra eklenecek)

  2. İletişim

   T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
   Adres : Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66
   Altmışevler / MAMAK / ANKARA
   Tel : 0 312 595 28 00 (pbx) Faks : 0 312 368 07 15
   www.kosgeb.gov.tr
   teknoloji@kosgeb.gov.tr 

  3. Yardım Kılavuzları

   Proje Hazırlama Klavuzu
   ARGE İnnovasyon Programı Program ve Destek Başvuru Klavuzu

  4. Diğer Formlar

   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Taahhütnamesi (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
   Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Üye Bilgi Formu
   Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmet-İş Zaman Planı

 


Tarih: 28 Haziran 2016